Monobent MN3

Obsługa

monobent mn3MONOBENT MN3 to szczególna odmiana produktu MONOBENT MN, posiadający wszystkie zalety swojego pierwowzoru.

Cechami wyróżniającymi są:

– odczyn pH dla 10% -owej zawiesiny < 6,

– postać fizyczna: produkt w formie mikrogranulatu o uziarnienie 0-1mm.

Doskonale komponuje się z kwasami nieorganicznymi i organicznymi oraz glinokrzemianami.

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg oraz w cysternie.

Monobent MN98

Obsługa

MONOBENT MN98 to szczególna odmiana produktu MONOBENT MN, posiadający wszystkie zalety swojego pierwowzoru. Cechą wyróżniającą jest wysoka zawartość minerału aktywnego – montmorillonitu.

Monobent MN98 jest szczególnie wyselekcjonowanym bentonitem paszowym spełniającym najbardziej restrykcyjne standardy czystości mineralnej, w którym zawartość montmorillonitu wynosi min. 98%.

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg oraz w cysternie.monobent mn98

Monobent MN Extra

Obsługa

monobent extraZe względu na swoje podwyższone parametry wytrzymałości termicznej dedykowany jest przede wszystkim dla odlewni (zarówno staliwa jak i żeliwa), w których proces technologiczny przewiduje wykorzystanie w dużej mierze masy obiegowej. Wynika to z przesunięcia temperatury dezaktywacji bentonitu w kierunku wyższych wartości o 10 – 15 % (60 – 90 ºC), co niesie za sobą podwyższenie wytrzymałości na ściskanie Rcw nawet o 50 % w zakresie temperatur 600 – 700 ºC. (wykres 1)

monobent extra tabela

Metoda badawcza:

Badaniu poddano bentonit MONOBENT EKSTRA, który sukcesywnie wygrzewano w zadanej temperaturze przez 2 godziny. Następnie po każdym kolejnym wygrzaniu tworzono z jego udziałem masę formierską wzorcową wg PN-85/H-11003 bazując na piasku wzorcowym A wg PN-88/H-11004 (piasek z kopalni Grudzeń Las). Temperaturę zwiększano do wartości, przy których widoczna była całkowita dezaktywacja bentonitu.

Dodatkowo w celu porównawczym jednocześnie te same badania wykonywano na jednym z najbardziej popularnych na polskim rynku bentonitów odlewniczych powszechnie stosowanym w wielu odlewniach w Polsce.

Wnioski:

Przedstawione wykresy wyraźnie pokazują najbardziej charakterystyczną cechę bentonitu MONOBENT EKSTRA, a więc bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie zarówno na wilgotno (Rys.1) jak i na sucho (Rys. 2) w wyższych temperaturach. Odczytana z wykresu 1 tak zwana temperatura, przy której następuje utrata połowy wytrzymałości początkowej wynosi w przypadku MONOBENT EKSTRA wynosi około 670 ºC. Zwiększona znacznie wytrzymałość termiczna MONOBENTU EKSTRA ma oczywiście ogromne znaczenie praktyczne ujawniające się podczas pracy z tym materiałem w warunkach produkcyjnych w odlewni. Do najważniejszych korzyści ze stosowania MONOBENT EKSTRA, w porównaniu z innymi bentonitami dostępnymi na naszym rynku, zaliczyć należy:

 • zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Rcw,
 • możliwość zmniejszenia dodatku lepiszcza przy odświeżaniu masy (zmniejszenie stopnia odświeżania masy),
 • możliwość zmniejszenia wilgotności masy i tym samym poprawa przepuszczalności

Wysoka wytrzymałość temperaturowa niesie ze sobą także wysokie wartości pozostałych badanych parametrów zwłaszcza wskaźnika pęcznienia.

Zastosowanie bentonitu MONOBENT EKSTRA daje wymierne korzyści zarówno jakościowe jak i ekonomiczne. Doświadczenia z wielu odlewni w Polsce wykazały, że zastosowanie MONOBENT EKSTRA, w porównaniu z innymi bentonitami dostępnymi na naszym rynku, powoduje zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Rcw, to z kolei pozwala zmniejszyć dodatek lepiszcza przy odświeżaniu masy (zmniejszyć stopień odświeżania), zmniejszyć jej wilgotność i tym samym poprawić przepuszczalność.

Korzyści ze stosowania MONOBENT EKSTRA

– zwiększenie wytrzymałości na ściskanie Rcw 10 % – 35 %

– zmniejszenie stopnia odświeżania masy 3 % – 5 %

– zmniejszenie wilgotności masy 5 % – 10 %

– zwiększenie przepuszczalności masy 10 %– 65 %

Wymienione powyżej zmiany mają oczywiście przełożenie na korzyści ekonomiczne. Do nich zaliczyć należy z pewnością mniejsze zużycie surowców, jak również zmniejszenie ilości braków w skali dłuższego okresu czasu.

Parametry techniczne

 • Wilgotność: 6-12%
 • Zawartość węglanów – max. 5%
 • PH: 9-11
 • Zawartość montmorylonitu – min. 80 %
 • Wskaźnik pęcznienia – min. 25 cm3/2g ,
 • Granulacja pow. 0,056 mm – max. 15%
 • pow. 0,160 mm – 0%

Parametry technologiczne (badania wykonano w oparciu o normę PN 85/H-11003)

 • Wytrzymałość na ściskanie Rcw – min. 0,075 MPa
 • Osypliwość Sw – max. 5%
 • Wytrzymałość na rozciąganie min 0,010 MPa (badanie uzupełniające)
 • Płynność LD – min. 80% (badanie uzupełniające)
 • Przepuszczalność Pw – 240 j.przep. [240 · 10-8 m2/Pa · s] (badanie uzupełniające)
 • Wytrzymałość na rozciąganie w strefie przewilżenia Rpw – min. 4,00 kPa

Pakowanie

 • big-bags po 1000 kg,
 • worki po 30 kg – 960 kg na palecie
 • luz – autosilosy

Warunki dostaw

 • odbiór własny loco magazyn producenta,
 • dostawa do magazynu odbiorcy.

Monobent MA2

Obsługa

monobent ma2MONOBENT MA2 to szczególna odmiana produktu MONOBENT MN, posiadająca wszystkie zalety swojego pierwowzoru.

Jest to postać sodowa bentonitu, co zdecydowanie zwiększa dostępność przestrzeni wewnętrznych minerału aktywnego, dzięki czemu zdolności sorpcyjne produktu są znacznie wyższe.

Cechami wyróżniającymi są:

– adsorpcja Aflatoksyny B1 – min. 90%  (zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) NR 1060/2013 z dnia 29 października 2013 dotyczącym zezwolenia na stosowanie bentonitu jako dodatku paszowego daje to możliwość klasyfikacji wyrobu jako Bentonit (1m558) – sorbent mikotoksyn),

– wysoka zawartość minerału aktywnego – montmorillonitu – min. 80%,

– szczególne właściwości spajające – polecany jako czynnik zwiększający wytrzymałość granul paszy,

– postać fizyczna: produkt w formie proszku o uziarnieniu 0-0,2mm (w tym min. 95% < 0,056mm),

– odczyn pH dla 10% -owej zawiesiny: 8,5-11.

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg oraz w cysternie.

Monobent MN

Obsługa

monobent mnPierwszy z grupy bentonitów paszowych pełniący rolę sorbenta mikotoksyn, substancji służącej do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami (134/137Cs), środka przeciwzbrylającego lub spoiwa. Monobent MN to naturalny bentonit wapniowy stosowany w szeroko pojętym żywieniu zwierząt jako dodatek paszowy – klasyfikowany jako Bentonit (1m558i).

Zawartość minerału aktywnego – montmorillonitu min. 70%.

Produkt w postaci proszku o uziarnieniu 0-0,2mm ( w tym min. 50% <0,056mm).

Odczyn pH dla 10% -owej zawiesiny: 6-8,5.

Działanie detoksykacyjne: Immobilizacja mikotoksyn potwierdzona badaniami:

– w badaniach in vitro: Adsorpcji Zearalenonu (ZEN) – min 85 %, Adsorpcja Aflatoksyny B1 – min. 80%,

– w badaniach in vivo potwierdzona skuteczność przeciwko deoksyniwalenonowi (DON): Wykazuje wysoki stopień immobilizacji DON-u i jego metabolitów. Korzystnie wpływa na gospodarkę białkową zwierząt przyjmujących paszę zanieczyszczoną DON-em. Wpływa na szybki przyrost masy ciała. Reguluje przemianę materii oraz bierze udział w utrzymaniu prawidłowego bilansu wodnego. Wpływa pozytywnie na indeks proliferacyjny (wzrost komórek) błony śluzowej jelit cienkich. Ogranicza problemy związane z dysfunkcją układu rozrodczego zwierząt. Powoduje poprawę wskaźników reprodukcyjnych.

Produkt dostępny w: workach 25 kg, big-bagach 1000 kg oraz w cysternie.